OGŁOSZENIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Niepubliczny Żłobek „Wesoła Nutka” w Łukowie ul. F. Wilczyńskiego 21 w związku z realizacją projektu pt. „Daj sobie szansę mamo”-opieka żłobkowa dzieci do lat 3 drogą do rozwoju zawodowego rodziców i opiekunów- współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zaprasza do udziału w projekcie rodziców i opiekunów dzieci w wieku do lat 3 z powiatu łukowskiego.

W ramach przedmiotowego projektu dla uczestników biorących udział w programie Niepubliczny Żłobek Wesoła Nutka zapewnia
– bezpłatną instytucjonalną opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat wraz z wyżywieniem
Program zgodny z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9- Rynek Pracy, Działanie 9.4- godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Wsparcie udzielone w ramach projektu w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest skierowane do:
a) osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy;
b) osób pracujących opiekujących się dzieckiem do lat 3, będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

W celu ustalenia szczegółów wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie proszę o kontakt telefoniczny z Dyrektorem Żłobka-Anetą Gajową tel. 793100808 lub osobisty w biurze projektu pod adresem 21-400 Łuków, ul. B. Prusa 3a.

Liczba miejsc ograniczona.

Tytuł projektu
,,Daj sobie szansę mamo – opieka żłobkowa dzieci do lat 3 drogą do rozwoju zawodowego rodziców i
opiekunów”
Projekt ,,Daj sobie szansę mamo – opieka żłobkowa dzieci do lat 3 drogą do rozwoju
zawodowego rodziców i opiekunów” jest realizowany przez Niepubliczny Żłobek Wesoła Nutka
Aneta Gajowa W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 –
2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, udział wszystkich Beneficjentów Ostatecznych (Uczestników) jest bezpłatny. Projekt
jest realizowany w okresie 01.07.2017r. – 31.12.2019r.
Do udziału w projekcie zapraszamy:
Osoby bezrobotne 25 kobiet – rodziców i pełnoprawnych opiekunów dzieci do lat 3 z terenu powiatu
łukowskiego (PŁ) -woj. lubelskie, które są:
– bezrobotne lub bierne zawodowo i pozostają poza rynkiem pracy ze wzgl. na obowiązek opieki nad
dziećmi do lat 3 lub
– pracujące – będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka
i przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim zg. z Kodeksem pracy, w tym:
– osoby o niskich kwalifikacjach
– osoby samotnie wychowujące dziecko
– osoby niepełnosprawne
– osoby o krótkim okresie doświadczenia zawodowego – krótsze lub równe 1 rok
– osoby o niskich dochodach – dochód na członka rodziny poniżej 1 tys. zł
Zakres wsparcia:
Zakres wsparcia przygotowany dla uczestników projektu to:
Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci żłobka, dzięki czemu stworzona zostanie im
szansa na skuteczny powrót bądź podjęcie pracy.
Celem jest wzrost aktywności zawodowej 25 kobiet – rodziców lub pełnoprawnych opiekunów dzieci do
lat 3, z terenu powiatu łukowskiego (woj. lubelskie) – które pozostają poza rynkiem pracy ze względu na
obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3 lub są w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub
wychowaniem dziecka, poprzez utworzenie i zapewnienie funkcjonowania 25 nowych miejsc opieki
dziennej dla dzieci do lat 3, do 31.12.2019r

Dokumenty do pobrania :